Rustade och redo för framtiden

Dygnet runt, året om, tryggar vi på Växjö Energi våra kunders behov av värme, kyla, el och fiber. Vikten av att vi lever upp till vårt samhällsuppdrag blev extra tydligt under 2022, ett år då ingenting varit sig riktigt likt.

Året inleddes med en hel del restriktioner i samhället på grund av pandemin. Utöver det tvingades vi med bestörtning betrakta den ryska invasionen av Ukraina och ett mycket osäkert politiskt läge som följd. Vi är djupt berörda över vad det innebär för alla människor som drabbats av krigets fasor. Oroligheterna har också lett till en ökad ekonomisk osäkerhet med stigande räntor, elpriser och hög inflation, vilket även påverkat oss på Växjö Energi.

Kraftvärmens viktiga roll

Utmaningar till trots har våra leveranser av fjärrvärme, kyla, el och fiber genomförts enligt plan. Vi har fortsatt bygga en stark lokal och hållbar infrastruktur inom våra verksamhetsområden.

På kraft- och värmesidan har vi upplevt ett intensivt år där kraftvärmens betydelse i samhället har blivit extra tydlig. När behovet av el är som störst behövs den lokala kraftvärmens elproduktion som allra mest.

I Sverige motsvarar fjärrvärmen och kraftvärmen 10 gigawatti elproduktionskapacitet. Det är en betydande del av landets förmåga och större än kärnkraften. I Växjö kommun är cirka 10 000 villor och företag anslutna till fjärrvärmenätet. Vi är en av de städer i Sverige med högst andel villor anslutna till fjärrvärme. Och efterfrågan ökar stadigt.

Fossilfri produktion

Av många skäl är det alltså viktigt att vi tillsammans värnar vår lokala förmåga. Såväl för att möjliggöra fortsatt hållbar utveckling som ekonomisk tillväxt och att fortsatt kunna undvika ett utlandsberoende av energi från fossil gas och olja.

Sveriges mål är att vara klimatneutralt 2045. Europas mål år 2050 och Kinas 2060. Vi måste nå de målen. Alternativet är alldeles för kostsamt i form av ökande frekvens och intensitet av olika naturkatastrofer och de betungande följderna av dessa.

Vi har nu haft en 100 % fossilfri produktion av värme, kyla och el i tre år. All energi som produceras i vårt kraftvärmeverk kommer från förnybara rest- och spillströmmar från ett hållbart skogsbruk och närliggande trävaruindustri. Till exempel grenar, kvistar, toppar, bark och andra rester som annars hade gått till spillo.

Vårt senaste klimatbokslut för 2022 visar att fjärrvärmen tillsammans med våra övriga produkter bidrar till en rejäl minskning av samhällets klimatpåverkan. De totala växthusutsläppen är betydligt lägre med vår verksamhet än utan.

Totalt bidrog Växjö Energi till att 172 000 ton CO2 inte släpptes ut under 2022. Det är en minskad klimatpåverkan motsvarande cirka 2 ton per år och per Växjöbo. Så stor skillnad gör varje Växjöbo genom sitt val att företrädesvis använda fjärrvärme
för uppvärmning och därmed också bidra till ökad förnybar lokal elproduktion – i stället för ökad elkonsumtion. Genom Växjöbornas kloka val kunde elhandelsföretaget Tibber nyligen utnämna Växjö till Sveriges elsnålaste stad – grattis! Särskilt viktigt nu och åren som följer.

Fångar in koldioxid

Vi har under året tagit viktiga steg framåt när det gäller vår satsning på koldioxidinfångning. På Sandviksverket har vi testat en ny teknik för att fånga in koldioxid i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Granitor Systems. Vi ser att vi kan lösa alla delar i värdekedjan, från infångning till lagring av CO2. Kan vi dessutom bidra till att hjälpa forskningen framåt vill vi självklart göra så. Utvecklingsprojektet pågår fram till 2024 och stödfinansieras av Energimyndigheten. Kan vi realisera minusutsläpp genom det betydande stöd av samhället som såväl EU som Sverige har beslutat så innebär detta att varje Växjöbo bidrar med ytterligare minskad klimatpåverkan motsvarande närmare 3 ton per år, eller totalt upp mot 6 ton minskat klimatavtryck per Växjöbo och år. Fantastiskt! Växjö blir en plats där det blir "lätt att göra rätt", både för invånare, befintligt näringsliv och nyföretagare som överväger att etablera sig här.

Höga krav på elnätet

Samhället blir alltmer elektrifierat och digitaliserat och toleransen mot elavbrott minskar. För att kunna möta det ökande intresset för att producera egen el, investerar vi stadigt i att förstärka och utöka elnätet för framtiden. Även här ligger vi i framkant och det känns fantastiskt bra.

Vi har också jobbat för att fler ska få upp ögonen för våra solenergilösningar. Under 2022 har antalet solcellsanläggningar i Växjö ökat med 60 %, eller med 1–2 nya anläggningar per dag. Samtidigt som elnätet är en möjliggörare för att kunna ta hand om förnybar elproduktion måste vi säkerställa en god spänningskvalitet för alla kunder under dygnets alla timmar. Därför investerar vi löpande i elnätet, med ett allt större inslag av intelligens för övervakning där också möjligheterna för invånare och
näringsliv att styra och påverka sina kostnader blir verklighet genom ett smart elnät . Fler laddlösningar för elfordon är en annan viktig del. Vi fortsätter även att titta på vindkraftprospekti södra Sverige, för att nämna några spännande satsningar av allt som pågår.

Fiber gör skillnad

Vi vet vilken skillnad snabbt och säkert bredband gör för våra kunder. Wexnets fyra ägarkommuner satsade tidigt på att nå det nationella bredbandsmålet, att 95 % av hushållen och företagen skulle ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s, år 2020. Detta har vi uppnått, och vi jobbar nu stenhårt mot nästa mål – 98 % ska få tillgång till bredband med 10 gånger högre kapacitet.

Post- och telestyrelsen beslutade under senhösten att tilldela Wexnet 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband i 12 nya projekt på landsbygden. Därmed kommer ytterligare ungefär 500 hushåll och företag snart kunna ansluta sig i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Det känns fantastiskt bra att vara med och förverkliga det. Med fiber är du del av något större!

Allt fler företagskunder intresserar sig för Wexnets öppna, smarta sensornät. Nästa generations mobilnät, 5G, står för dörren och med det helt nya digitala möjligheter. I Tingsryd, en kommun som verkligen ligger i framkant när det gäller IoT, har Wexnet bidragit med sensornät som täcker större delen av kommunen. Endast fantasin och kreativiteten sätter ribban för hur smarta sensorer kan användas.

Ekonomi i balans

Den positiva utvecklingen i vår verksamhet återspeglar sig i Växjö Energis ekonomiska resultat. Vi har jobbat hårt för att få en ekonomi i balans, för att kunna investera i framtida lokal och hållbar energiförsörjning och tillgång till samhällsnyttor genom våra ledande bredbands- och kommunikationslösningar.
En planerad betydande ägarutdelning går också på andra sätt direkt tillbaka till lokalsamhället.

Med det sagt, vi är mer redo än någonsin att möta framtiden. Vi ska fortsätta fokusera på att skapa en kundorienterad organisation och stärka varumärket i riktningen mot att bli allt mer innovativa och flexibla. Att tänka nytt och ta ledningen har alltid varit viktiga ledstjärnor för oss på Växjö Energi i syfte att bidra till att säkra Växjöregionen som en fantastisk plats att bo och verka på, och även att kunna
vara attraktiv och locka till nya näringsetableringar och nya arbetstillfällen. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare som 24/7 ser till att göra vardagen enklare för våra många kunder. Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit och den goda kvalitet vi lyckats upprätthålla trots utmanande omständigheter.

Erik Tellgren,
vd Växjö Energi