Ny rapport: Så stor skillnad gör Växjö Energi och Växjöborna för klimatet

Växjö Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Växjö Energi till att 205 600 ton koldioxid inte släpptes ut under 2021. Det visar klimatbokslutet för 2021 som nu presenteras av utredningsföretaget Profu.

– Det är fantastiskt att se att vår lokala, 100 procent förnybara el och värme har minskat klimatbelastningen så mycket. Det kan jämföras med att alla i invånare i Växjö kommun avstod från att köra bil under två år, säger Erik Tellgren, vd för Växjö Energi.

I resultatet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare Växjö Energis verksamhet räknas också in i resultatet. Både direkt och indirekt klimatpåverkan ingår i redovisningen.

– Profu har räknat på nyttan av att ersätta olika former av energiproduktion med vår kraftvärmeproduktion. Alla som väljer fjärrvärme är med och gör skillnad för klimatet. En annan fördel är all den förnybara el som produceras tillsammans med värmen – vilket ger dubbel nytta, säger Erik.

Bättre resultat än 2020

Klimatbokslutet år 2021 visar dessutom på ett bättre värde jämfört med förra året, 2020.

– Det beror på att vår förnybara elproduktion varit betydligt högre, både från kraftvärme och vindkraft. Vi har också levererat mer fjärrvärme än föregående år, vilket bidrog till att mer utsläpp kunde undvikas.

Under året har eleffektbristen gjort sig påmind med höga elpriser som följd. En bristsituation som kommer att påverka södra Sverige även framöver, enligt Erik Tellgren:

– Vi har jobbat för att tillföra maximalt med förnybar el till elsystemet regionalt för att dämpa prisnivåerna något, men främst för att möta behovet när det som bäst behövs och minska risken för värre följder som nedstängning eller ransonering. Varje hushåll kan göra viktig skillnad, både genom att varsamt hushålla med elen och om möjligt välja en värmelösning som inte förbrukar el, säger han.

Om Växjö Energis klimatbokslut 2021

Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Växjö Energi. Det presenterar Växjö Energis totala klimatpåverkan under verksamhetsåret 2021.

Så här har Profu räknat:

Profu har i sin analys granskat på vilket sätt ett realistiskt och effektivt alternativ tillgodoser de nyttor och behov som finns i Växjö av elektricitet och värme, i jämförelse med Växjö Energi. Alternativet består i huvudsak av olika värmepumpslösningar, främst bergvärme, samt en mindre del pelletseldning.

Profu, Projektinriktad forskning och utveckling, är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.

Fossilbränslefri produktion av värme, kyla och el

Sedan december 2019 har Växjö Energi en fossilfri produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el vid Sandviksverket i Växjö. Bränslet består av restprodukter från närliggande skogs- och trävaruindustrier och består framför allt av grenar, kvistar, toppar, bark och spån.

Läs mer: Ta del av klimatbokslutet här.

För mer information, kontakta: 

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, 0470-77 51 01, erik.tellgren@veab.se

Johan Sundberg, Profu, 070-621 00 81, johan.sundberg@profu.se